قیمت میلگرد صنعتی (ST37)

قیمت میلگرد صنعتی (ST37)

ردیف سایز قیمت
1 36 استعلام قیمت تلفنی
2 40 استعلام قیمت تلفنی
3  45 استعلام قیمت تلفنی
 4  48 استعلام قیمت تلفنی
 5  50 استعلام قیمت تلفنی
 6  55 استعلام قیمت تلفنی
 7  60 استعلام قیمت تلفنی
 8  65 استعلام قیمت تلفنی
 9  70 استعلام قیمت تلفنی
 10  75 استعلام قیمت تلفنی
 11  80 استعلام قیمت تلفنی
 12  90 استعلام قیمت تلفنی
 13  100 استعلام قیمت تلفنی
 14  105 استعلام قیمت تلفنی
 15  110 استعلام قیمت تلفنی
 16  120 استعلام قیمت تلفنی
 17  130 استعلام قیمت تلفنی
 18  140 استعلام قیمت تلفنی
 19  150 استعلام قیمت تلفنی
 20  160 استعلام قیمت تلفنی
 21  170 استعلام قیمت تلفنی