وزن نبشی ۶ و ۱۲ متری

سایز نبشی (cm) وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
3 7.5 15
4 11.5 23
5 19 38
6 28 56
8 52 104
10 85 170
12 120 240
15 190 380