قیمت اتصالات بدون درز

قیمت سردنده رده 20

آخرین تغییرات: ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سردنده مانیسمان SCREWED_END1/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
2سردنده مانیسمان SCREWED_END3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
3سردنده مانیسمان SCREWED_END1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
4سردنده مانیسمان SCREWED_END11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
5سردنده مانیسمان SCREWED_END11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
6سردنده مانیسمان SCREWED_END2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
7سردنده مانیسمان SCREWED_END21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
8سردنده مانیسمان SCREWED_END3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
9سردنده مانیسمان SCREWED_END4بدون درز20دلتامشهد نامشخص

قیمت سرده رنده 40

آخرین تغییرات: ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سردنده مانیسمان1/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
2سردنده مانیسمان3/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
3سردنده مانیسمان1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
4سردنده مانیسمان11/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
5سردنده مانیسمان11/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
6سردنده مانیسمان2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
7سردنده مانیسمان21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
8سردنده مانیسمان3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
9سردنده مانیسمان4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص

قیمت سه راهی رده 20

آخرین تغییرات: ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سه راه مانیسمانTEE1/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
2سه راه مانیسمانTEE3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
3سه راه مانیسمانTEE1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
4سه راه مانیسمانTEE11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
5سه راه مانیسمانTEE11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
6سه راه مانیسمانTEE2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
7سه راه مانیسمانTEE21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
8سه راه مانیسمانTEE3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
9سه راه مانیسمانTEE4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
10سه راه مانیسمانRED.TEE1/2*3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
11سه راه مانیسمانRED.TEE3/4*1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
12سه راه مانیسمانRED.TEE1*11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
13سه راه مانیسمانRED.TEE11/4*11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
14سه راه مانیسمانRED.TEE11/2*2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
15سه راه مانیسمانRED.TEE2*21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
16سه راه مانیسمانRED.TEE2*3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
17سه راه مانیسمانRED.TEE21/2*3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
18سه راه مانیسمانRED.TEE2*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
19سه راه مانیسمانRED.TEE21/2*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
20سه راه مانیسمانRED.TEE3*4بدون درز20دلتامشهد نامشخص

قیمت سه راهی رده 40

آخرین تغییرات: ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سه راهی مانیسمان1/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
2سه راهی مانیسمان3/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
3سه راهی مانیسمان1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
4سه راهی مانیسمان11/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
5سه راهی مانیسمان11/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
6سه راهی مانیسمان11/4*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
7سه راهی مانیسمان11/2*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
8سه راهی مانیسمان2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
9سه راهی مانیسمان11/2*2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
10سه راهی مانیسمان21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
11سه راهی مانیسمان2*21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
12سه راهی مانیسمان3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
13سه راهی مانیسمان21/2*3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
14سه راهی مانیسمان4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
15سه راهی مانیسمان3*4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص

قیمت تبدیل رده 20

آخرین تغییرات: ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرند قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تبدیل مانیسمانREDUCER1/2*3/4بدون درز20دلتا نامشخص
2تبدیل مانیسمانREDUCER1/2*1بدون درز20دلتا نامشخص
3تبدیل مانیسمانREDUCER3/4*11/4بدون درز20دلتا نامشخص
4تبدیل مانیسمانREDUCER1*11/4بدون درز20دلتا نامشخص
5تبدیل مانیسمانREDUCER1*11/2بدون درز20دلتا نامشخص
6تبدیل مانیسمانREDUCER11/4*11/2بدون درز20دلتا نامشخص
7تبدیل مانیسمانREDUCER1/4*2بدون درز20دلتا نامشخص
8تبدیل مانیسمانREDUCER11/2*2بدون درز20دلتا نامشخص
9تبدیل مانیسمانREDUCER11/2*21/2بدون درز20دلتا نامشخص
10تبدیل مانیسمانREDUCER2*21/2بدون درز20دلتا نامشخص
11تبدیل مانیسمانREDUCER2*3بدون درز20دلتا نامشخص
12تبدیل مانیسمانREDUCER21/2*3بدون درز20دلتا نامشخص
13تبدیل مانیسمانREDUCER2*4بدون درز20دلتا نامشخص
14تبدیل مانیسمانREDUCER21/2*4بدون درز20دلتا نامشخص
15تبدیل مانیسمانREDUCER3*4بدون درز20دلتا نامشخص

قیمت تبدیل رده 40

آخرین تغییرات: ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER3/4*1/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
2قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER3/4*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
3قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER11/4*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
4قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER11/2*1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
5قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER11/4*11/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
6قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER11/2*2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
7قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER21/2*2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
8قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER21/2*3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
9قیمت تبدیل مانیسمان REDUCER3*4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص

قیمت زانو رده 20

آخرین تغییرات: ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1زانو مانیسمان ELBOW1/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
2زانو مانیسمان ELBOW3/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
3زانو مانیسمان ELBOW1بدون درز20دلتامشهد نامشخص
4زانو مانیسمان ELBOW11/4بدون درز20دلتامشهد نامشخص
5زانو مانیسمان ELBOW11/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
6زانو مانیسمان ELBOW2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
7زانو مانیسمان ELBOW21/2بدون درز20دلتامشهد نامشخص
8زانو مانیسمان ELBOW3بدون درز20دلتامشهد نامشخص
9زانو مانیسمان ELBOW4بدون درز20دلتامش نامشخص

قیمت زانو رده 40

آخرین تغییرات: ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعردهبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1زانو مانیسمان ELBOW1/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
2زانو مانیسمان ELBOW3/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
3زانو مانیسمان ELBOW1بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
4زانو مانیسمان ELBOW11/4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
5زانو مانیسمان ELBOW11/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
6زانو مانیسمان ELBOW2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
7زانو مانیسمان ELBOW21/2بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
8زانو مانیسمان ELBOW3بدون درز40بنکنمشهد نامشخص
9زانو مانیسمان ELBOW4بدون درز40بنکنمشهد نامشخص

اشتراک گذاری پست