قیمت اتصالات جوشی درزدار

آخرین تغییرات: ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1زانو جوشیELBOW1درزداردلتامشهد نامشخص
2زانو جوشیELBOW11/4درزداردلتامشهد نامشخص
3زانو جوشیELBOW11/2درزداردلتامشهد نامشخص
4زانو جوشیELBOW2درزداردلتامشهد نامشخص
5زانو جوشیELBOW31/2درزداردلتامشهد نامشخص
6زانو جوشیELBOW3درزداردلتامشهد نامشخص
7زانو جوشیELBOW4درزداردلتامشهد نامشخص
8زانو جوشیELBOW5درزداردلتامشهد نامشخص
9زانو جوشیELBOW6درزداردلتامشهد نامشخص
10زانو جوشیELBOW8درزداردلتامشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سه راهی جوشی مساوی TEE1/2درزداردلتامشهد نامشخص
2سه راهی جوشی مساوی TEE3/4درزداردلتامشهد نامشخص
3سه راهی جوشی مساوی TEE1درزداردلتامشهد نامشخص
4سه راهی جوشی مساوی TEE11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5سه راهی جوشی مساوی TEE11/2درزداردلتامشهد نامشخص
6سه راهی جوشی مساوی TEE2درزداردلتامشهد نامشخص
7سه راهی جوشی مساوی TEE21/2درزداردلتامشهد نامشخص
8سه راهی جوشی مساوی TEE3درزداردلتامشهد نامشخص
9سه راهی جوشی مساوی TEE4درزداردلتامشهد نامشخص
10سه راهی جوشی مساوی TEE5درزداردلتامشهد نامشخص
11سه راهی جوشی مساوی TEE6درزداردلتامشهد نامشخص
12سه راهی جوشی مساوی TEE8درزداردلتامشهد نامشخص
13سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
14سه راهی جوشی نامساویRED.TEE3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
15سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
16سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
17سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
18سه راهی جوشی نامساویRED.TEE2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19سه راهی جوشی نامساویRED.TEE21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تبدیل جوشی REDUCER1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
2تبدیل جوشی REDUCER1/2*1درزداردلتامشهد نامشخص
3تبدیل جوشی REDUCER3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
4تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
6تبدیل جوشی REDUCER1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
7تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
8تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
9تبدیل جوشی REDUCER1*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
10تبدیل جوشی REDUCER11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
11تبدیل جوشی REDUCER1/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
12تبدیل جوشی REDUCER3/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
13تبدیل جوشی REDUCER1*2درزداردلتامشهد نامشخص
14تبدیل جوشی REDUCER11/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
15تبدیل جوشی REDUCER11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
16تبدیل جوشی REDUCER1*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
17تبدیل جوشی REDUCER11/4*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
18تبدیل جوشی REDUCER11/2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19تبدیل جوشی REDUCER2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
20تبدیل جوشی REDUCER1*3درزداردلتامشهد نامشخص
21تبدیل جوشی REDUCER11/4*3درزداردلتامشهد نامشخص
22تبدیل جوشی REDUCER11/2*3درزداردلتامشهد نامشخص
23تبدیل جوشی REDUCER2*3درزداردلتامشهد نامشخص
24تبدیل جوشی REDUCER21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تبدیل جوشی REDUCER1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
2تبدیل جوشی REDUCER1/2*1درزداردلتامشهد نامشخص
3تبدیل جوشی REDUCER3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
4تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
6تبدیل جوشی REDUCER1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
7تبدیل جوشی REDUCER1/2*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
8تبدیل جوشی REDUCER3/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
9تبدیل جوشی REDUCER1*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
10تبدیل جوشی REDUCER11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
11تبدیل جوشی REDUCER1/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
12تبدیل جوشی REDUCER3/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
13تبدیل جوشی REDUCER1*2درزداردلتامشهد نامشخص
14تبدیل جوشی REDUCER11/4*2درزداردلتامشهد نامشخص
15تبدیل جوشی REDUCER11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
16تبدیل جوشی REDUCER1*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
17تبدیل جوشی REDUCER11/4*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
18تبدیل جوشی REDUCER11/2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19تبدیل جوشی REDUCER2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
20تبدیل جوشی REDUCER1*3درزداردلتامشهد نامشخص
21تبدیل جوشی REDUCER11/4*3درزداردلتامشهد نامشخص
22تبدیل جوشی REDUCER11/2*3درزداردلتامشهد نامشخص
23تبدیل جوشی REDUCER2*3درزداردلتامشهد نامشخص
24تبدیل جوشی REDUCER21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

اشتراک گذاری پست