قیمت اتصالات گالوانیزه

آخرین تغییرات: ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سه راه گالوانیزه1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2سه راه گالوانیزه3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3سه راه گالوانیزه1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4سه راه گالوانیزه11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5سه راه گالوانیزه11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6سه راه گالوانیزه2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7سه راه گالوانیزه21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8سه راه گالوانیزه3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9سه راه گالوانیزه4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
10سه راه گالوانیزه1/2*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
11سه راه گالوانیزه3/4*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
12سه راه گالوانیزه11/2*11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
13سه راه گالوانیزه2*11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
14سه راه گالوانیزه21/2*2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
15سه راه گالوانیزه21/2*3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1سه راهی جوشی مساوی TEE1/2درزداردلتامشهد نامشخص
2سه راهی جوشی مساوی TEE3/4درزداردلتامشهد نامشخص
3سه راهی جوشی مساوی TEE1درزداردلتامشهد نامشخص
4سه راهی جوشی مساوی TEE11/4درزداردلتامشهد نامشخص
5سه راهی جوشی مساوی TEE11/2درزداردلتامشهد نامشخص
6سه راهی جوشی مساوی TEE2درزداردلتامشهد نامشخص
7سه راهی جوشی مساوی TEE21/2درزداردلتامشهد نامشخص
8سه راهی جوشی مساوی TEE3درزداردلتامشهد نامشخص
9سه راهی جوشی مساوی TEE4درزداردلتامشهد نامشخص
10سه راهی جوشی مساوی TEE5درزداردلتامشهد نامشخص
11سه راهی جوشی مساوی TEE6درزداردلتامشهد نامشخص
12سه راهی جوشی مساوی TEE8درزداردلتامشهد نامشخص
13سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1/2*3/4درزداردلتامشهد نامشخص
14سه راهی جوشی نامساویRED.TEE3/4*1درزداردلتامشهد نامشخص
15سه راهی جوشی نامساویRED.TEE1*11/4درزداردلتامشهد نامشخص
16سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/4*11/2درزداردلتامشهد نامشخص
17سه راهی جوشی نامساویRED.TEE11/2*2درزداردلتامشهد نامشخص
18سه راهی جوشی نامساویRED.TEE2*21/2درزداردلتامشهد نامشخص
19سه راهی جوشی نامساویRED.TEE21/2*3درزداردلتامشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1تبدیل1/2*3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2تبدیل3/4*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3تبدیل1/2*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4تبدیل11/4*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5تبدیل11/2*1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6تبدیل11/2*2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7تبدیل2*21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8تبدیل21/2*3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1مهره ماسوره1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2مهره ماسوره3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3مهره ماسوره1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4مهره ماسوره11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5مهره ماسوره11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6مهره ماسوره2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7مهره ماسوره21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8مهره ماسوره3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9مهره ماسوره4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1بوشن1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2بوشن3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3بوشن1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4بوشن11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5بوشن11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6بوشن2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7بوشن21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8بوشن3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9بوشن4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1چپقی1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2چپقی3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3چپقی1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4چپقی11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5چپقی11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6چپقی2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7چپقی21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8چپقی3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9چپقی4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1مغزی1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2مغزی3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3مغزی1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4مغزی11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5مغزی11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6مغزی2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7مغزی21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8مغزی3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9مغزی4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

آخرین تغییرات: ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۴/۱۰
x
ردیف شرح کالاسایز(اینچ)نوعبرندمحل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1زانو1/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
2زانو3/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
3زانو1گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
4زانو11/4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
5زانو11/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
6زانو2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
7زانو21/2گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
8زانو3گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص
9زانو4گالوانیزهتوپیمشهد نامشخص

اشتراک گذاری پست