قیمت اتصالات

ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب و سپس وارد دسته ی مورد نیاز شوید.

سه راهی مانیسمان رده 40

سه راهی مانیسمان رده 20

سردنده مانیسمان رده 40

سردنده مانیسمان رده 20

تبدیل مانیسمان رده 20

تبدیل مانیسمان رده 40

زانو مانیسمان رده 20

زانو مانیسمان رده 40

کپ جوشی

کپ جوشی

سردنده گازی

تبدیل جوشی

سه راهی جوشی

زانو جوشی

سه راهی گالوانیزه توپی

سه راهی گالوانیزه برزیلی

آسیابی گالوانیزه

بوشن برزیلی

چپقی گالوانیزه برزیلی

مغزی گالوانیزه برزیلی

زانو گالوانیزه برزیلی

بست داربستی

اشتراک گذاری پست