قیمت توری مرغی

[responsivetable]

آخرین آپدیت : چهار شنبه 1 اسفند ماه 1397

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) واحد قیمت وزن قیمت ( ریال) تولید کننده قیمت ( ریال)
1 90*3/4 رول 4.8 کیلویی 1,050,000 چین 1,050,000
2 120*3/4 رول 6/3 کیلویی 1,160,000 چین 1,160,000
3 120*3/4 رول 7/5 کیلویی 1,300,000 ایران 1,300,000
4 120*3/4 رول 6/5 کیلویی تماس بگیرید ایران تماس بگیرید
5 120*3/4 رول 9/5 کیلویی تماس بگیرید ایران تماس بگیرید

اشتراک گذاری پست