قیمت میلگرد پولیش ترانس

قیمت میلگرد پولیش ترانس

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه وزن (kg) قیمت
1 6 6 متری ترانس پولیش یزد 1/5 تماس 31670-051
2 8 6 متری ترانس پولیش یزد 2/5 تماس
3 10 6 متری ترانس پولیش یزد 3/5 تماس
4 12 6 متری ترانس پولیش یزد 6 تماس
5 14 6 متری ترانس پولیش یزد 7 تماس
6 16 6 متری ترانس پولیش یزد 9/5 تماس
7 18 6 متری ترانس پولیش یزد 12 تماس
8 20 6 متری ترانس پولیش یزد 15 تماس
9 22 6 متری ترانس پولیش یزد 18 تماس
10 25 6 متری ترانس پولیش یزد 23 تماس
11 28 6 متری ترانس پولیش یزد 29 تماس
12 30 6 متری ترانس پولیش یزد 33 تماس
13 32 6 متری ترانس پولیش یزد 38 تماس
14 35 6 متری ترانس پولیش یزد 45 تماس
15 38 6 متری ترانس پولیش یزد 54 تماس
16 40 6 متری ترانس پولیش یزد 60 تماس
17 42 6 متری ترانس پولیش یزد 65 تماس
18 45 6 متری ترانس پولیش یزد 75 تماس
19 50 6 متری ترانس پولیش یزد 92/5 تماس
20 55 6 متری ترانس پولیش یزد 112 تماس
21 60 6 متری ترانس پولیش یزد 133 تماس
22 65 6 متری ترانس پولیش یزد 156 تماس
23 70 6 متری ترانس پولیش یزد 181 تماس
24 75 6 متری ترانس پولیش یزد 208 تماس
25 80 6 متری ترانس پولیش یزد 237 تماس
26 90 6 متری ترانس پولیش یزد 300 تماس
27 100 6 متری ترانس پولیش یزد 370 تماس
[ult_buttons btn_title=”فرم ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmashhadfoolad.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%2F” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#dd0000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”فرم ثبت سفارش” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmashhadfoolad.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%2F” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#dd0000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد پولیش ترانس در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید 
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست