قیمت میلگرد پولیش ترانس

[responsivetable]

milgerd poolish teranse قیمت میلگرد پولیش ترانس

قیمت میلگرد پولیش ترانس

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه وزن (kg) قیمت
1 6 6 متری ترانس پولیش یزد 1/5 26550
2 8 6 متری ترانس پولیش یزد 2/5 26550
3 10 6 متری ترانس پولیش یزد 3/5 26550
4 12 6 متری ترانس پولیش یزد 6 26550
5 14 6 متری ترانس پولیش یزد 7 25500
6 16 6 متری ترانس پولیش یزد 9/5 25500
7 18 6 متری ترانس پولیش یزد 12 25500
8 20 6 متری ترانس پولیش یزد 15 25500
9 22 6 متری ترانس پولیش یزد 18 25500
10 25 6 متری ترانس پولیش یزد 23 25500
11 28 6 متری ترانس پولیش یزد 29 25500
12 30 6 متری ترانس پولیش یزد 33 25500
13 32 6 متری ترانس پولیش یزد 38 25500
14 35 6 متری ترانس پولیش یزد 45 تماس
15 38 6 متری ترانس پولیش یزد 54 تماس
16 40 6 متری ترانس پولیش یزد 60 تماس
17 42 6 متری ترانس پولیش یزد 65 تماس
18 45 6 متری ترانس پولیش یزد 75 تماس
19 50 6 متری ترانس پولیش یزد 92/5 تماس
20 55 6 متری ترانس پولیش یزد 112 تماس
21 60 6 متری ترانس پولیش یزد 133 تماس
22 65 6 متری ترانس پولیش یزد 156 تماس
23 70 6 متری ترانس پولیش یزد 181 تماس
24 75 6 متری ترانس پولیش یزد 208 تماس
25 80 6 متری ترانس پولیش یزد 237 تماس
26 90 6 متری ترانس پولیش یزد 300 تماس
27 100 6 متری ترانس پولیش یزد 370 تماس

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد پولیش ترانس در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید و یا به شماره 05137643536 فکس نمایید.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051