قیمت میلگرد (CK45) در انبار تهران

[responsivetable]

میلگرد ck45

قیمت میلگرد (CK45) در انبار تهران

ردیف سایز قیمت
1 12 استعلام قیمت تلفنی
2 14 استعلام قیمت تلفنی
3 16 استعلام قیمت تلفنی
4 18 استعلام قیمت تلفنی
5 20 استعلام قیمت تلفنی
6 22 استعلام قیمت تلفنی
7 25 استعلام قیمت تلفنی
8 30 استعلام قیمت تلفنی
9 35 استعلام قیمت تلفنی
10 36 استعلام قیمت تلفنی
11 38 استعلام قیمت تلفنی
12 40 استعلام قیمت تلفنی
13 45 استعلام قیمت تلفنی
14 50 استعلام قیمت تلفنی
15 55 استعلام قیمت تلفنی
16 60 استعلام قیمت تلفنی
17 65 استعلام قیمت تلفنی
18 70 استعلام قیمت تلفنی
19 75 استعلام قیمت تلفنی
20 80 استعلام قیمت تلفنی
21 85 استعلام قیمت تلفنی
 22  90 استعلام قیمت تلفنی
 23  100 استعلام قیمت تلفنی
 24  110 استعلام قیمت تلفنی
 25 120 استعلام قیمت تلفنی
 26  130 استعلام قیمت تلفنی
 27  140 استعلام قیمت تلفنی
 28  150 استعلام قیمت تلفنی
 29  160 استعلام قیمت تلفنی
 30  170 استعلام قیمت تلفنی
 31  180 استعلام قیمت تلفنی
 32  190 استعلام قیمت تلفنی
 33  200 استعلام قیمت تلفنی
 34  210 استعلام قیمت تلفنی
 35  220 استعلام قیمت تلفنی
 36  230 استعلام قیمت تلفنی
 37  240 استعلام قیمت تلفنی
 38  250 استعلام قیمت تلفنی
 39  260 استعلام قیمت تلفنی
 40  270 استعلام قیمت تلفنی
 41  280 استعلام قیمت تلفنی
 42  290 استعلام قیمت تلفنی
 43  300 استعلام قیمت تلفنی
 44  310 استعلام قیمت تلفنی
 45  320 استعلام قیمت تلفنی
 46  330 استعلام قیمت تلفنی
 47  340 استعلام قیمت تلفنی
 48  350 استعلام قیمت تلفنی
 49  360 استعلام قیمت تلفنی
 50  370 استعلام قیمت تلفنی
 51  380 استعلام قیمت تلفنی
 52  410 استعلام قیمت تلفنی
 53  420 استعلام قیمت تلفنی
 54  500 استعلام قیمت تلفنی

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد (CK45) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید و یا به شماره 05137643536 فکس نمایید.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست