قیمت میلگرد (CK45)

[responsivetable]

 

قیمت میلگرد (CK45)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه وزن (kg) قیمت
1 12 6 متری CK45 یزد 6 85000
2 14 6 متری CK45 یزد 7 85000
3 16 6 متری CK45 یزد 9/5 85000
4 18 6 متری CK45 یزد 12 85000
5 20 6 متری CK45 یزد 15 85000
6 22 6 متری CK45 یزد 18 85000
7 25 6 متری CK45 یزد 23 77000
8 30 6 متری CK45 یزد 33 77000
9 35 6 متری CK45 یزد 45 77000
10 36 6 متری CK45 یزد 48 77000
11 38 6 متری CK45 یزد 54 77000
12 40 6 متری CK45 یزد 60 77000
13 45 6 متری CK45 یزد 75 77000
14 50 6 متری CK45 یزد 92/5 77000
15 55 6 متری CK45 یزد 112 77000
16 60 6 متری CK45 یزد 133 77000
17 65 6 متری CK45 یزد 156 77000
18 70 6 متری CK45 یزد 181 77000
19 75 6 متری CK45 یزد 208 77000
20 80 6 متری CK45 یزد 237 77000
21 85 6 متری CK45 یزد 85 77000
22 90 6 متری CK45 یزد 300 77000
23 100 6 متری CK45 یزد 370 85000
24 110 6 متری CK45 یزد 448 85000
25 120 6 متری CK45 یزد 533 85000
26 130 6 متری CK45 یزد 625 85000
27 140 6 متری CK45 یزد 726 85000
28 150 6 متری CK45 یزد 833 85000
29 160 6 متری CK45 یزد 948 85000
30 170 6 متری CK45 یزد 1070 100000
31 180 6 متری CK45 یزد 1200 100000
33 200 6 متری CK45 یزد 1481 105000
34 210 6 متری CK45 یزد 1632 105000
35 220 6 متری CK45 یزد 1792 105000
36 230 6 متری CK45 یزد 1958 105000
37 240 6 متری CK45 یزد 2132 105000
38 250 6 متری CK45 یزد 2314 105000
39 260 6 متری CK45 یزد 2502 105000
40 270 6 متری CK45 یزد 2699 105000
41 280 6 متری CK45 یزد 2902 105000
42 290 6 متری CK45 یزد 3113 105000
43 300 6 متری CK45 یزد 3331 105000
44 310 6 متری CK45 یزد 3558 105000
320 6 متری CK45 یزد 3791 105000
46 330 6 متری CK45 یزد 4031 105000
47 340 6 متری CK45 یزد 7279 105000
350 6 متری CK45 یزد 4535 105000
360 6 متری CK45 یزد 4798 105000
50 370 6 متری CK45 یزد 5068 105000
380 6 متری CK45 یزد 5345 105000
410 6 متری CK45 یزد 6223 105000
53 420 6 متری CK45 یزد 6530 105000
500 6 متری CK45 یزد 9255 105000

 

توضیحات :

  • در صورت خرید میتوانید فقط مبلغ کرایه و ایاب ذهاب را پرداخت نمایید و اصل مبلغ را در زمان تحویل بار پرداخت نمایید.
  • بارگیری میلگرد (CK45) در چندین سایز امکان پذیر میباشد.
  • درخواست کتبی خود را به شماره 09153202050 تلگرام نمایید و یا به شماره 05137643536 فکس نمایید.
  • شماره تماس:
  • 37643536_051
  • 36144668_051
  • 36144669_051
  • 36144670_051

اشتراک گذاری پست