قیمت نبشی

آخرین تغییرات: ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۷/۵
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250مشهد26,100 بدون تغییر
2نبشی3*40*40310.56 متر181مشهد26,000 بدون تغییر
3نبشی4*40*404146 متر142مشهد25,800
4نبشی4*50*504176 متر111مشهد25,500
5نبشی5*50*505226 متر90مشهد25,900
6نبشی5*60*605266 متر80مشهد25,500
7نبشی6*60*606326 متر58مشهد25,500
8نبشی6*70*706386 متر52مشهد نامشخص
9نبشی7*70*707426 متر45مشهد نامشخص
10نبشی7*80*807506 متر38مشهد25,700 بدون تغییر
11نبشی8*80*808566 متر35مشهد25,700 بدون تغییر
12نبشی8*90*908676 متر30مشهد نامشخص
13نبشی9*90*909736 متر27مشهد نامشخص
14نبشی10*100*10010906 متر22مشهد25,500 بدون تغییر
15نبشی12*120*120121256 متر16مشهد26,400
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران نامشخص
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان نامشخص
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان نامشخص
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی در مشهد

آخرین تغییرات: ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۷/۵
x
ردیف سایزضخامت(میلی متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)طول(متر)تعداد شاخه (در بندیل)کارخانه قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
1نبشی3*30*30376 متر250مشهد26,200 بدون تغییر
2نبشی3*40*40 شکفته310.56 متر181شکفته مشهد26,100 بدون تغییر
3نبشی4*40*40 شکفته4146 متر142شکفته مشهد25,900
4نبشی4*50*50 شکفته4176 متر111شکفته مشهد25,600
5نبشی5*50*50 شکفته5226 متر90شکفته مشهد26,000
6نبشی5*60*60 شکفته5266 متر80شکفته مشهد25,600
7نبشی6*60*60 شکفته6326 متر58شکفته مشهد25,600
8نبشی6*70*706386 متر52شکفته مشهد نامشخص
9نبشی7*70*70 شکفته7426 متر45شکفته مشهد نامشخص
10نبشی7*80*80 شکفته7506 متر38شکفته مشهد25,800 بدون تغییر
11نبشی8*80*80 شکفته8566 متر35شکفته مشهد25,800 بدون تغییر
12نبشی8*90*90 شکفته8676 متر30شکفته مشهد نامشخص
13نبشی9*90*90 شکفته9736 متر27شکفته مشهد نامشخص
14نبشی10*100*100 شکفته10856 متر22شکفته مشهد25,600 بدون تغییر
15نبشی12*120*120 شکفته121256 متر16شکفته مشهد26,500
16نبشی12*130*1301028312 متر16اصفهان نامشخص
17نبشی13*130*1301330412 متر14تهران نامشخص
18نبشی12*140*140143526 متر13اصفهان نامشخص
19نبشی15*150*150154056 متر12اصفهان نامشخص
20نبشی16*160*1601646112 متر10تهران نامشخص

قیمت نبشی صادراتی

آخرین تغییرات: ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۳/۲۲
x
ردیف سایزحالتوزنضخامتطول(متر)قیمت هر تن(دلار) قیمت (تومان) نوسانات (تومان) خرید
13شاخه 6 متری92.56550 نامشخص
24شاخه 6 متری1136550 نامشخص
34شاخه 6 متری1546550 نامشخص
45شاخه 6 متری1846550 نامشخص
55شاخه 6 متری2356550 نامشخص
66شاخه 6 متری2756550 نامشخص
76شاخه 6 متری3366550 نامشخص
88شاخه 6 متری5286550 نامشخص
910شاخه 6 متری88106550 نامشخص
1012شاخه 6 متری125126550 نامشخص

اشتراک گذاری پست