تگ - جوشکاری لوله

وضعیت های پایه و اصلی جوشکاری و چگونگی انجام آن

وضعیت ها و حالت های پایه و اصلی جوشکاری و چگونگی انجام آن در این مقاله به طور کامل حالت های اصلی جوشکاری و جوشکاری لوله را بررسی می کنیم و نحوه ی انجام آن را به طور کامل توضیح میدهیم چهار وضعیت اصلی جوشکاری عبارتند از: تخت، افقی، عمودی و بالاسری. رایج...