تگ - خرید تیرآهن

نکته هایی قبل از خرید تیرآهن

از آنجا که می دانیم خرید تیرآهن یکی از مهمترین قسمت های فرایند ساخت است چرا که هم هزینه ی زیادی را در برمیگیرد و استحکام سازه در برابر عوامل محیطی و فشارها تا حد زیادی به کیفیت تیرآهن  و نوع آن بستگی دارد ما در این مقاله به نکات مهمی...