تعرفه حمل و نقل از مشهد

[responsivetable]

استان خراسان رضوی

تریلی ده چرخ تک ۹۱۱ خاور نام شهر ردیف
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ باجگیران ۱
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ بجستان ۲
۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ بردسکن ۳
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تایباد ۴
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تربت جام ۵
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تربت حیدریه ۶
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ ۴٫۴۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۶۴٫۰۰۰ ۲٫۴۷۲٫۰۰۰ ۲٫۰۵۲٫۰۰۰ جنت آباد ۷
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ چناران ۸
۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۴٫۵۲۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۳۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ خواف ۹
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ درگز ۱۰
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۷۰٫۰۰۰ ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ دوغارون ۱۱
۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ دیزباد ۱۲
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ رشتخوار ۱۳
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سبزوار ۱۴
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ سرخس ۱۵
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ۳٫۱۶۰٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ شهرنوباخرز ۱۶
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ ۱٫۵۴۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۰٫۰۰۰ فریمان ۱۷
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ فیض آباد ۱۸
۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ۳٫۴۸۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ قوچان ۱۹
۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ کاشمر ۲۰
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۴۰٫۰۰۰ کلات نادری ۲۱
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ گناباد ۲۲
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ نیشابور ۲۳

استان خراسان شمالی

ردیف نام شهر خاور ۹۱۱ تک ده چرخ تریلی
۱ اسفراین  ۳٫۱۵۰٫۰۰۰  ۳٫۸۵۰٫۰۰۰  ۴٫۹۵۰٫۰۰۰  ۶٫۹۰۰٫۰۰۰  ۹٫۳۰۰٫۰۰۰
۲ آشخانه ۲٫۳۰۰٫۰۰۰  ۲٫۶۲۰٫۰۰۰  ۳٫۲۵۰٫۰۰۰  ۴٫۷۰۰٫۰۰۰  ۶٫۲۰۰٫۰۰۰
۳ بجنورد  ۲٫۲۷۰٫۰۰۰  ۲٫۶۰۰٫۰۰۰  ۳٫۳۹۰٫۰۰۰  ۴٫۹۰۰٫۰۰۰  ۶٫۰۵۰٫۰۰۰
۴ رازغلامان  ۲٫۰۵۰٫۰۰۰  ۲٫۵۰۰٫۰۰۰  ۳٫۰۵۰٫۰۰۰  ۴٫۵۰۰٫۰۰۰  ۵٫۷۵۰٫۰۰۰
۵ شیروان  ۱٫۷۵۰٫۰۰۰  ۲٫۱۵۰٫۰۰۰  ۲٫۶۵۰٫۰۰۰  ۳٫۷۲۰٫۰۰۰  ۵٫۰۵۰٫۰۰۰
۶ فاروج  ۱٫۸۵۰٫۰۰۰  ۲٫۱۸۰٫۰۰۰  ۲٫۸۰۰٫۰۰۰  ۳٫۹۵۰٫۰۰۰  ۵٫۱۵۰٫۰۰۰
۷ گرمه جاجرود  ۲٫۶۴۰٫۰۰۰  ۳٫۵۱۰٫۰۰۰  ۴٫۴۷۰٫۰۰۰  ۶٫۱۰٫۰۰۰  ۸٫۳۰۰٫۰۰۰

استان خراسان جنوبی

تریلی ده چرخ تک ۹۱۱ خاور نام شهر ردیف
۸٫۷۱۰٫۰۰۰ ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ ۴٫۶۴۰٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ سربیشه ۱
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ طبس ۲
۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ۲٫۹۳۰٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ فردوس ۳
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۰٫۰۰۰ قائم ۴
۱۰٫۸۲۰٫۰۰۰ ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۸۰٫۰۰ ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ میل۷۳ ۵
۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰ ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰ ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ میل۷۵ ۶
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۸۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ نهبندان ۷
۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ ۵٫۲۱۰٫۰۰۰ ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ۳٫۶۱۰٫۰۰۰ یزدان قائن ۸

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *